Naturreservat på årnäshalvön
Årnäsuddens öppna kusthed har betats sedan lång tid tillbaka. Betet och det kustnära läget präglar reservatets växt- och djurliv. I området finns också spännande fornlämningar.

Betad kusthed

Den torra heden med insprängda hällmarker präglas av tåliga arter såsom ljung, kråkris, sandstarr och jungfrulin. Klockljung, blåtåtel och odon är mer fuktkrävande arter och återfinns i sänkor mellan hällarna. Här växer också den ovanliga arten granspira. På den välbetade strandängen innanför Grässkärsviken är floran lågvuxen och krypande. Här hittar man exempelvis blåsklöver, smultronklöver, strandkrypa och gåsört. Gulkämpen är lite högre men klarar betet tack vare sin stora bladrosett som är tätt tryckt intill marken. I nordost finns en torräng som pryds av rosa mattor med blommande trift under försommaren.

Vadarfåglar

De välbetade strandängarna uppskattas av ett flertal vadare. Rödbena, tofsvipa och större strandpipare häckar i området. Var uppmärksam med var du sätter fötterna om våren då vadarna lägger sina ägg direkt på marken!

Forntida spår

Spridda på udden finns ett flertal fornlämningar. Här finns gravar i form av stenrösen från bronsåldern (1500 – 500 f.Kr.) och stensättningar från järnåldern (500 f.Kr. – 1050 e.Kr. ). Rösena uppfördes i höga lägen i terrängen så att de skulle synas från havet, importvägen för den viktiga bronsen. Rösen är tillsammans med stensättningar den vanligaste typen av fornlämningar i Hallands kustbygder.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • bortaga eller skada växter av något slag,
  • döda, jaga, fånga eller skada djur eller bortföra ägg eller i övrigt störa djurlivet, exempelvis genom att på nära håll fotografera boplats,
  • framföra motordrivet fordon,
  • campa eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld,
  • låta hund gå lös samt
  • med plåt, glas, plast, papper, avfall eller på annat sätt skräpa ner inom området.